Paralaksa • infokontaktobrazkiarchiwum

. . .
Jak bar­dzo można wyćwi­czyć się w robie­niu dobrze cze­goś w spo­sób cał­ko­wi­cie sprzeczny z Twoim cha­rak­te­rem?” Cho­dzi za mną to zda­nie od kilku dni. Świa­doma zgoda na gor­szą jakość. Mniej­sze zło. Nie­wy­star­cza­jąco dobrze, ale za to szyb­ciej. I tak dalej. Same poważne tematy.
Tym­cza­sem dodana godzina i słońce ostre dziś tak, jakby chciało powie­dzieć „Zostaw to! Weź apa­rat i chodź, rysuję Ci to wszystko ina­czej”.

____
powtórka
nie, 26.03.2017 / Skomentuj /0
A kuku, gołąbku!

. . .
Nowa-​​stara wrzutka. Cho­dzi za mną ten Ilford Pan 400. Koja­rzy mi się z cie­niami bez szcze­gó­łów, ale odpo­wied­nio naświetlony/​wywołany chyba dałby radę. Tak jak na tych dwóch tutaj. No i kaska w kielni :)
____
odrzutki, szwendacz
śr, 27.04.2016 / Skomentuj /0

„Nie masz god­no­ści ani czy­stych maj­tek!” — przy­po­mniało mi się przed chwilą.
____
odrzutki, szwendacz
pon, 25.04.2016 / Skomentuj /2

Voig­tlan­der Super Wide-​​Heliar 15/4.5 — powrót syna marnotrawnego.
____
powtórka, szwendacz
czw, 17.12.2015 / Skomentuj /0
pon, 20.07.2015 / Skomentuj /1

gdy_prome

Bul­war Nad­mor­ski, Gdynia
Po pro­stu wziąć koc i iść na plażę. Nad morzem to moż­liwe a latem myślę o tym szcze­gól­nie często.
____
powtórka, szwendacz
czw, 16.07.2015 / Skomentuj /4
pon, 13.07.2015 / Skomentuj /2
nie, 12.07.2015 / Skomentuj /3
sob, 01.11.2014 / Skomentuj /0
pt, 31.10.2014 / Skomentuj /1
stat4u